Giới thiệuv
Dữ liệu mưav
Danh sách đo mưa
Bản đồ đo mưa
Quản lý tin nhắn
SMS Điều Hành
Liên hệ
Đăng xuất

Giới thiệu chương trình "Quản lý và truyền Dữ liệu đo mưa - Thanh Hóa"

Chương trình “Quản lý và truyền dữ liệu đo mưa Công ty TNHH Một thành viên Sông Chu” được xây dựng nhằm phục vụ cho công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi của Công ty.

Chương trình là công cụ quan trọng hỗ trợ các đơn vị quản lý trong việc nắm bắt về tình mưa trên các lưu vực sông tỉnh Thanh Hóa phục vụ vận hành hồ chứa an toàn công trình, an toàn hạ du và phục vụ tưới cho sản xuất nông nghiệp.

Chương trình do công ty Cổ phần NetPlus xây dựng.